loader

Technische Angaben

 • Scherenart Cisaille de Rives à Molettes
 • Dicke min. (mm) 0.5
 • Dicke max (mm) 2
 • Breite min. (mm) 250
 • Breite max (mm) 1500
 • Diamètre Couteaux (mm) 160
local check

Technische Angaben

 • Scherenart Cisaille de Rives à Molettes
 • Dicke min. (mm) 0.5
 • Dicke max (mm) 2
 • Breite min. (mm) 250
 • Breite max (mm) 1000
 • Diamètre Couteaux (mm) 160
local check

Technische Angaben

 • Scherenart Cisaille de Rives à Molettes
 • Dicke min. (mm) 0.5
 • Dicke max (mm) 2
 • Breite min. (mm) 250
 • Breite max (mm) 800
 • Diamètre Couteaux (mm) 160
local check

Technische Angaben

 • Scherenart Cisaille de Rives à Molettes
 • Dicke min. (mm) 0
 • Dicke max (mm) 2
 • Breite min. (mm) 250
 • Breite max (mm) 1500
 • Diamètre Couteaux (mm) 160
local check

Technische Angaben

 • Scherenart Cisaille de Rives à Molettes
 • Dicke min. (mm) 0
 • Dicke max (mm) 2
 • Breite min. (mm) 250
 • Breite max (mm) 1300
 • Diamètre Couteaux (mm) 160
local check

Technische Angaben

 • Scherenart Cisaille de Rives à Molettes
 • Dicke min. (mm) 0
 • Dicke max (mm) 2
 • Breite min. (mm) 250
 • Breite max (mm) 1000
 • Diamètre Couteaux (mm) 160
local check

Technische Angaben

 • Scherenart Cisaille de Rives à Molettes
 • Dicke min. (mm) 0.5
 • Dicke max (mm) 2
 • Breite min. (mm) 250
 • Breite max (mm) 1300
 • Diamètre Couteaux (mm) 160
local check

Technische Angaben

 • Scherenart Cisaille de Rives à Molettes
 • Dicke min. (mm) 0
 • Dicke max (mm) 2
 • Breite min. (mm) 250
 • Breite max (mm) 800
 • Diamètre Couteaux (mm) 160
local check